Ogłoszenie w sprawie połączenia spółek

Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka przejmująca) 

        z

          MW Invest Project Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie (Spółka przejmowana)

 

Zarząd spółek Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i MW Invest Project Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

 
        Spółkę Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców         Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy         Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 161942 o kapitale zakładowym 144.000,00 zł. (Spółka przejmująca).

     
        ze

     
        Spółką MW Invest Project  Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. J. Lea 114/116, 30-133 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców         Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy         Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 331499, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. (Spółka przejmowana).

 

Połączenienastąpi w drodze przejęcia przez spółkę Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o. spółki MW Invest Project  Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MW Invest Project  Sp. z o. o. na spółkę Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o.

 

Połączenienastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o. o.

Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronie internetowej spółki Galicyjskie Piwnice Win Sp. z o.o. dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez spółki plan połączenia.

 

Pobierz